Stowarzyszenie PRO

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania
Polish Software Market Association

NIP: 526-17-33-342 REGON: 010012308 KRS: 0000121020

Stowarzyszenie „PRO”

03-717 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 22
tel./fax: +48 22 762 86 21, e-mail: pro@pro.org.pl

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców i producentów oprogramowania komputerowego. PRO działa na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku oraz decyzji Ministra Kultury i Sztuki (DP/041/Z/2/95 z dnia 1.02.1995r.) uprawniającej PRO do zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do oprogramowania.

Stowarzyszenie PRO zarejestrowane zostało w dniu 19 września 1992 roku.

Stowarzyszenie działa na wielu obszarach.
Do naszych najważniejszych zadań należy:

 • skupianie producentów i dostawców oprogramowania wokół PRO jako propagatora i realizatora idei wspólnego występowania we wspólnych interesach firm tego sektora;
 • budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska, wzajemnej pomocy i współpracy, uzyskania poczucia bezpieczeństwa zawodowego, grupowego i indywidualnego;
 • przygotowywanie i rozpowszechnianie interpretacji i sposobu stosowania przepisów z zakresu prawa autorskiego i prawa podatkowego wśród członków Stowarzyszenia;
 • współpraca z komisjami sejmowych i ministerialnymi, opiniowanie projektów ustaw, zabieranie głosu w sprawach szczególnej wagi, dotyczących zapisów odnoszących się do działalności członków Stowarzyszenia;
 • kreowanie i propagowanie wśród organów rządowych i samorządowych oraz działaczy i polityków gospodarczych idei rozwoju informatyki polskiej, jako nowoczesnej gałęzi przemysłu;
 • prowadzenie Polskiego Rejestru Oprogramowania w celu ewidencjonowania i ochrony prawnej oprogramowania komputerowego. Doprowadzenie do objęcia Rejestrem znaczącej części oprogramowania stworzonego w Polsce;
 • prowadzenie certyfikacji przedsiębiorstw polegającej na badaniu zgodności eksploatowanego oprogramowania z posiadanymi licencjami i wydawaniu świadectw poprawności;
 • prowadzenie „Gorącej Linii” umożliwiającej sygnalizowanie przypadków naruszenia przepisów Ustawy o prawie Autorskim i prawach pokrewnych;
 • współpraca z Policją , Prokuraturą i Sądownictwem w celu zwiększenia skuteczności działania tych organów na rzecz przestrzegania przepisów o Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych;
 • współpraca z Lege Artis Service;
 • współpraca z Software & Information Industry Association przy przenoszeniu na teren Polski doświadczeń zdobytych w pracy nad ochroną interesów twórców i producentów oprogramowania;
 • wspieranie procesu integracji polskiej gospodarki z gospodarkami państw Unii Europejskiej.

Zaufali nam